Projektowanie

 • instalacji elektrycznych wewnętrznych,
 • linii kablowych i napowietrznych,
 • przyłączy napowietrznych i kablowych,
 • instalacji oświetlenia terenu,
 • instalacji sterowniczych i sygnalizacji,
 • instalacji i sieci teletechnicznych.

Linie i stacje

 • miejskie i napowietrzne stacje transformatorowe,
 • napowietrzne i kablowe linie średnich napięć,
 • napowietrzne i kablowe linie niskiego napięcia, sterownicze, sygnalizacyjne,
 • instalacje oświetlenia dróg, ulic i placów.

Instalacje elektryczne

 • kompletne instalacje elektryczne w budownictwie jedno i wielorodzinnym,
 • instalacje elektryczne w budynkach administracyjnych i przemysłowych,
 • instalacje ochrony odgromowej budynków i budowli.

Instalacje i sieci techniczne

 • instalacje telefoniczne, domofonowe, przyzewowe,
 • okablowanie sieci komputerowych,
 • instalacje ochrony przeciwpożarowej, kontroli dostępu,
 • linie kablowe teletechniczne,
 • sieci teletechniczne i transmisji danych.

Instalacje technologiczne

 • kompletne instalacje siły sterowania w obiektach przemysłowych,
 • AKP hydroforni, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, kotłowni i węzłów cieplnych.

Rozdzielnice i tablice

 • rozdzielnice stacyjne SN i NN, skrzynkowe, metalowe i z tworzyw sztucznych,
 • szafy i tablice sterowniczo sygnalizacyjne, typowe i nietypowe,
 • rozdzielnice placów budów,
 • złącza kablowe i napowietrzne.

Konstrukcje stalowe i roboty ślusarskie

 • słupy oświetleniowe stalowe,
 • wysięgniki, głowice do masztów i korony do słupów oświetleniowych,
 • konstrukcje do linii napowietrznych,
 • roboty ogólno-ślusarskie.

Usługi pomiarowe

 • pomiary ochronne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej,
 • wyłaczniki ochronne przeciwporażeniowe,
 • izolacja stanowiska pracy,
 • pomiary rezystancji izolacji kabli, przewodów i sprzętu łaczeniowego,
 • pomiary rezystancji uziemień instalacji ochronnych i odgromowych,
 • pomiary przekładek izolacyjnych przy przyłączach gazowych,
 • pomiary teletechniczne,
 • pomiary natężenia oświetlenia.